Levend vanuit Gods genade en verwonderd over Zijn vergevende liefde voor zondige mensen, strekken wij ons, aangespoord door de Heilige Geest, uit naar onze Redder en Heer: Jezus Christus.

Visie

In 2018 hebben we nagedacht over hoe we als gemeente willen functioneren en wat we daarbij belangrijk vinden. We hebben dit onder woorden gebracht in de volgende visie:

Levend vanuit Gods genade en verwonderd over Zijn vergevende liefde voor zondige mensen, strekken wij ons, aangespoord door de Heilige Geest, uit naar onze Redder en Heer: Jezus Christus.

We verlangen ernaar dat we in de gemeente de drie-enige God leren kennen en steeds meer zullen groeien in onze relatie met Hem. Daarom richten we ons hart naar boven, waar Hij regeert.

Als volgelingen van Christus zijn we aan elkaar als broers en zussen gegeven binnen Zijn gemeente. We ontmoeten elkaar, leven met elkaar mee, bidden samen en vuren elkaar aan om Jezus te volgen.
De grote liefde van God willen (en mogen) we niet alleen voor onszelf houden. Met hart, mond en handen willen we het evangelie van Christus verspreiden onder de mensen om ons heen.
Dat alles doen wij staande op het fundament van het Woord van God en in de rijke traditie van de kerk van alle eeuwen. Vol verlangen zien wij uit naar de wederkomst van de Here Jezus Christus.

Om de visie concreet vorm te geven is zij samengebracht in vijf woorden die de kernwaarden van de gemeente weergeven. Deze kernwaarden krijgen een belangrijke plek in het gemeenteleven. We willen ze alle vijf gemeentebreed (in de kerkdienst, op de vereniging en thuis) doorleven.  Door het biddend daarmee bezig zijn en het gesprek erover hopen we dat het Woord van God meer voor ons zal gaan leven. De kernwaarden Verbondenheid en Luisteren zijn in 2019 behandeld. De andere drie, Toewijden, Ontdekken en Dienen, zullen in 2020 behandeld worden. Hieronder worden de kernwaarden verder toegelicht.

Verbondenheid

De Here God gaat zelf met ons een verbond aan. Hij wil zich aan ieder van ons persoonlijk verbinden.

Hij roept ons op dicht bij Hem te leven.

Door Hem zijn we verbonden aan elkaar en mogen we de onderlinge band in Christus ervaren. We leven met elkaar mee in blijde en moeilijke tijden. We zijn leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. We weten ons verbonden met ons eigen kerkverband, maar ook met christenen uit andere kerken in Zwijndrecht. Samen zijn we leden van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus, waarvan we als plaatselijke gemeente een onderdeel zijn. We voelen ons verbonden met de buurt rond ons kerkgebouw, de plaats waar we wonen en ook met de wereld om ons heen. Gods liefde strekt zich uit naar de mensen om ons heen, naar de wereld die Hij geschapen heeft en onderhoudt.

De gemeente heeft van 21 januari – 6 april 2019 deze kernwaarde behandeld.

Gen.17:7
Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.

1Kor.1:10
Weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.

1Tim.2: 1-4
Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.

Luisteren

We luisteren naar Gods Woord en zijn stem. We laten ons inspireren door de Heilige Geest.

Dat doen we in ons persoonlijke leven, maar ook in de zondagse diensten als we rondom het Woord bij elkaar komen. Ook doen we dat in andere onderlinge bijeenkomsten waar we in kleiner verband mogen leren en luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Daarbij oefenen we ons in gehoorzaamheid aan Hem.

We luisteren ook naar elkaar en richten ons met oprechte belangstelling op de ander in de gemeente van Christus.

We willen een luisterend oor bieden aan de mensen in onze omgeving. Daarbij willen we openstaan voor wat de ander drijft, voor zijn/haar behoeften en noden en bedenken wat we vanuit Gods Woord daarin kunnen betekenen.

De gemeente heeft deze kernwaarde van 30 september – 1 december 2019 behandeld.

Ex.15:26
Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

Joh.10:27
Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij

Joh.10:16
Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.

Toewijden

We richten ons in onze levens op God. Ons leven is van Hem en daarom behoren we Hem toe. We strekken ons dagelijks naar Hem uit en beseffen dat we Hem nodig hebben bij alles wat we doen.

In de gemeente komen we bij elkaar om God te aanbidden en hem te eren in alles wat we doen. We zetten ons in om binnen de gemeente activiteiten mogelijk te maken, die een aansporing zijn voor een aan Hem toegewijd leven.

We zijn niet alleen op ons eigen belang gericht, maar juist ook op dat van anderen. We zijn erop gericht mogelijkheden aan te grijpen om hun te vertellen over de liefde van God in zijn Zoon de Here Jezus, die voor iedereen gekomen is.  

De gemeente behandelt deze kernwaarde van 24 februari tot 16 mei 2020.  De morgendiensten van 23 februari, 29 maart en 17 mei zijn themadiensten waarin deze kernwaarde  centraal staat.

 

Ps.18: 2-3
Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte, o HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rost, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht.

Rom.12: 10-11
Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Matt.22:37
Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Ontdekken

We zijn nieuwsgierig naar wat God ons aanbiedt. We mogen steeds meer zien van zijn heilsplan. De Heilige Geest laat ons steeds nieuwe dingen zien in Zijn Woord. We ontdekken zo steeds meer dat we de Here Jezus nodig hebben. Hij is onze Redder en ons Voorbeeld om te volgen.

We komen bij elkaar gaven op het spoor die we mogen inzetten in de gemeente, zodat ieder zijn of haar plek in kan nemen. We laten onze kinderen zien wie God voor ons is.

We spannen ons ervoor in dat ook anderen Hem zullen ontmoeten in Jezus, zijn Zoon. Alleen Hij kan de ogen daarvoor openen. Hij, die zijn leven voor ons gaf, de dood overwon en aan allen die in Hem geloven zijn heerlijke toekomst zal openbaren. Met dat geweldige Evangelie willen we anderen bekendmaken, zodat ook zij de ontdekking van hun leven zullen doen.

Ps.119:18
Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet.

Ef.3:17-19
Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Matt.28:19-20
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Dienen
In onze levens willen we de Here God dienen en Hem de eer geven die Hem toekomt.

Dat doen we persoonlijk op de plaats die de Here ons geeft in de gemeente en in deze wereld. We willen elkaar dienen in de liefde, door voor elkaar te bidden, elkaar te helpen, elkaar tot steun te zijn en door onderling dienstbetoon.

We willen de mensen om ons heen dienen. We willen er voor hen zijn in de vorm van diaconaat of met praktische hulp.

Deut.13:4
Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.

Joh.13: 14-15
Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.

Matt.20: 26b-28
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.