Verenigingen, Commissies en Kringen

Verenigingen

Even voorstellen

Onze gemeente kent veel verenigingen en clubs. Van jong tot oud is er voor ieder wat wils. Met elkaar bespreken we er hoe God door Jezus Christus in ieders leven wil komen. Je beleeft er saamhorigheid en er zijn leuke activiteiten te doen. Van harte welkom op een vereniging of club!

Zondagclub Laat de kinderen tot mij komen

Iedere zondagmiddag is er tijdens de kerkdienst de zondagclub. Alle kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool zijn dan van harte welkom. Er wordt gezongen, gebeden, een Bijbelverhaal verteld en geknutseld. Eén keer in het jaar is er een gezellig uitje.

Juniorclub De schatgravers

De juniorclub is er voor kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool en komt elke zaterdagavond van 18.30 uur tot 20.15 uur in een kerkzaal bij elkaar. Er wordt gezongen, gebeden en er is een inleidend verhaal of een activiteit die past bij het onderwerp van de avond. Natuurlijk  is er ook veel gezelligheid! Het seizoen wordt afgesloten met een uitje.

Tienerclub De Toekomst

  De tienerclub is er voor iedereen tussen de 12 en 16 jaar. Eens per twee weken komen de jongeren op zaterdagavond van 19.15 uur tot 21.15 uur in een kerkzaal bij elkaar.

Jeugdvereniging Maranatha

 De jeugd van vanaf 16 jaar is van harte welkom op de jeugdvereniging. Deze komt elke 14 dagen op zondag na de middagdienst bij elkaar. Dit kan bij iemand thuis zijn of in de kerk. We beginnen met een maaltijd die door een lid is klaargemaakt. Het vervolg van de bijeenkomst bidden en zingen we met elkaar en doen we Bijbelstudie in groepjes. Erna praten we gezellig met elkaar na.

Vrouwenbijbelkring Lydia

De vrouwenbijbelkring komt in de maanden oktober tot en met april om de veertien dagen op donderdagavond bijeen. Er wordt gebeden en gezongen en we bespreken een Bijbels onderwerp. 

Mannenvereniging Immanuël

De mannenvereniging komt in de maanden oktober tot en met april om de veertien dagen op woensdagavond  bijeen. Er wordt gebeden en gezongen en we bespreken een Bijbels onderwerp. 

Oppas+

Voor de kinderen van 3-6 jaar is het vaak een te lange ‘zit’ om de hele dienst bij te wonen. Toch worden/ voelen ze zich wat ‘te groot’ voor de gewone oppas. Daarom is de oppas+ opgestart. Na het kinderlied verlaten de kinderen, onder begeleiding, de kerkzaal. Ze gaan naar de kleine zaal. Daar aangekomen wordt er eerst, onder het genot van een biscuitje en bekertje limonade, even gezellig gepraat.
Hierna worden er wat liedjes gezongen en een Bijbelverhaal verteld/ voorgelezen uit de kinderbijbel. Daarna is er nog tijd om heerlijk met elkaar te spelen en/of te tekenen of kleuren.
Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkzaal.

Commissies

Commissie voor Zending en Hulpverlening

De commissie voor Zending en Hulpverlening wekt de gemeenteleden op tot liefde voor het werk van de zending en kerkopbouw en voor het diaconaal dienstbetoon. De commissie doet dat o.a. door het geven van informatie over wat wereldwijd ten dienste van het Koninkrijk van God gebeurt. De commissie zamelt via acties gelden in voor het zendingswerk dat we landelijk als kerk ondersteunen. Van tijd tot tijd voert de commissie actie voor andere, zelfgekozen projecten.

Onderling Contact

Een aantal zusters van de gemeente onderhoudt het contact met gemeenteleden bij verjaardagen van ouderen, bij ziekte en geboorten. Ook organiseren zij jaarlijks de kerst- en paasmiddag voor senioren. 

Commissie Gemeenteopbouw

De commissie Gemeenteopbouw is gericht op het bevorderen van geestelijke verdieping van de gemeenteleden en op het bereiken van de naaste met het evangelie van Jezus Christus.

Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in het formuleren van vijf kernwaarden, die in de komende paar jaar in de gemeente een-voor-een behandeld zullen worden. De commissie zorgt o.a. voor het organiseren van gesprek in kringen en het opstellen van leesroosters. 

Commissie Kerklied

De commissie Kerklied is ingesteld met het oog op het toetsen van de liederen die in de eredienst worden gezongen. Sinds 2007 is een eigen bundel met ruim tweehonderd liederen in gebruik. Met enige regelmaat wordt bekeken of er uitbreiding van de te zingen liederen kan komen.

Commissie Administratie en Beheer

De Commissie Administratie en Beheer heeft de taak om de goederen en financiën van de kerk te beheren. Het beheer van het onroerend goed betreft het kerkgebouw en de pastorie.

Kringen

Gebedskring

Iedere vrijdagavond komt om 19.00 uur in de kerk een groep gemeenteleden bijeen om te bidden voor de noden in gemeente en wereld. De vrijdag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt de bidstond om 19.15 uur gehouden.

Gemeentegroeigroepen

In de gemeente zijn enkele gemeentegroeigroepen actief. Op een doordeweekse avond wordt bij een gemeentelid vanaf 18.15 uur gezamenlijk gegeten, waarna er gelegenheid is voor verder onderling contact door een onderwerp te bespreken of een spel te doen.

Gesprekskringen

In de gesprekskringen wordt met enige regelmaat bij iemand thuis gesproken over de Bijbel, een thema of geloofsvragen die iemand heeft. Vanzelfsprekend wordt er ook gezongen. De bijeenkomsten zijn in de regel één keer per maand op een zondagavond bij een van de leden thuis.

Geloofopbouwkring

In de maanden oktober en  november en van medio januari tot en met maart is er in de pastorie twee keer per maand op woensdagmorgen een geloofopbouwkring. Onder leiding van de dominee wordt een praktische Bijbelstudie gedaan om zo de geloofswandel in Christus met elkaar te delen en in praktijk te brengen.