Privacy statement

Privacy statement Christelijke Gereformeerde kerk te Zwijndrecht

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan het lidmaatschap van onze gemeente. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 Toepasselijkheid

De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten zijn gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

 Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens binnen onze gemeente, op de website www.cgk-zwijndrecht.nl en op het aanbieden van kerkdiensten via kerk-TV.

 Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.

Op basis van dit gerechtvaardigde belang en de gerechtvaardigde activiteiten worden er  persoonsgegevens verzameld, gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

 Verwerking persoonsgegevens

Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. 

Een beperkt aantal algemene persoonsgegevens zijn alleen op het beveiligde deel van de website toegankelijk voor de leden.

Te denken valt aan de volgende persoonsgegevens :

  • naam en voornamen c.q. voorletters;
  • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
  • geboortedatum;
  • telefoon en e-mail.

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam @cgk-zwijndrecht.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon in het niet beveiligde deel geplaatst, dan wordt aan de betreffende gemeenteleden vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Uitzending kerkdiensten

De kerkdiensten worden live via kerk-tv uitgezonden zodat ook zieke en oudere gemeenteleden zich met de gemeente verbonden kunnen weten. Omdat de gemeente een missionaire taak heeft, worden alle kerkdiensten via het internet volledig uitgezonden. Kerk-tv maakt gebruik van beeld en geluid. Tijdens de dienst zullen het liturgisch centrum en het voorste deel van de kerkzaal voor de kijkers zichtbaar zijn. Bij bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij doop- en belijdenisdiensten, zullen alleen de desbetreffende gemeenteleden op het liturgisch centrum op gepaste wijze in beeld worden gebracht.

De gebeden tijdens de diensten zijn voor ons een belangrijk onderdeel. Bij de voorbede zal persoonsgebonden informatie (zoals adresgegevens e.d.) tot een minimum beperkt worden.

Bladen Gemeentegids, Ledengids, Contact en nieuwsbrief Steigerwerk

De kerkelijke gemeente geeft deze bladen c.q. nieuwsbrief met een bepaalde frequentie uit vanuit haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren. Deze bladen c.q. nieuwsbrief zijn voor gemeenteleden onder het besloten gedeelte van de website toegankelijk.

Beveiliging persoonsgegevens

De kerkenraad, commissies en verenigingen zorgen voor zorgvuldige beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich hebben.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De scriba en ledenadministrateur bewaren persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Privacyrechten

Ieder gemeentelid heeft recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kan verzet worden aangetekend tegen het gebruik van zijn/haar gegevens.

Ieder gemeentelid kan een schriftelijk inzageverzoek doen om te weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van hem/haar verwerkt. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld.

Als blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan het gemeentelid een aanvullend verzoek doen om zijn/haar gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Ook wanneer bezwaar bestaat tegen een geplaatste foto waarop het betreffende gemeentelid zichtbaar is, dan kan dat (met opgaaf van de reden) kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen aan de scriba van de gemeente: scriba@cgk-zwijndrecht.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Websites van derden / links

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies

De website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement daarom regelmatig te raadplegen.

 Vastgesteld door de kerkenraad van de CGK te Zwijndrecht  op 9 april 2019 en aangevuld op 1 september 2020