Week 10 – Dienen in de eindtijd – 14 maart

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Mat. 24:12-13

En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. 3. Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? 4. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 9. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 10. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 11. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 12. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 13. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 14. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Mat. 24:1-14

We leven in de eindtijd en worden opgeroepen om te volharden. Er wordt voorzegd, dat de liefde van velen zal verkillen. Ligt hier voor ons niet een extra aansporing om onze medemens te dienen?