Week 5 – De toekomst ontdekken – 24 maart

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.

Openbaring 22:13

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. 3. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, 4. en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. 5. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. 6. En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. 7. En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. 8. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. 9. En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. 10. En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 11. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. 12. En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 13. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. 14. Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 15. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. 16. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. 17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. 18. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. 20. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 21. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Openbaring 22:1-21

Als vanzelf komen we bij het denken aan en over de toekomst uit bij het boek Openbaring. Zoals Johannes het heeft mogen zien, daarbij begeleid door Jezus en Zijn engelen, dat kan verwarren en beangstigen. Zo veel is onbekend, niet duidelijk. En zo veel is vol van geweld en oordeel! Maar in hoofdstuk 22 klinken ook veel troostrijke beloften. Het komt er nu wel op aan; zijn wij, bent u/jij, daadwerkelijk een volgeling van het Lam? Bent u rechtvaardig, geheiligd in het bloed van Jezus? Dan zegt Hij, met wie het begonnen is en zal eindigen, de Eerste en de Laatste: u hebt recht op de Boom des levens, kom de poorten binnen van Mijn heerlijke stad! En als u dat niet weet, of zich rekent tot een afgodendienaar, een leugenaar, een ontuchtpleger, een moordenaar….. Dan klinkt voor u nu nog het heerlijk Evangelie: Kom, laat hij die dorst heeft komen! Ja, Hij komt spoedig; en wij mogen het steeds weer bidden: Ja, kom Heere Jezus!