Week 5 – De toekomst ontdekken- 22 maart

En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Lukas 21:26

En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. 26. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 27. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. 29. En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. 30. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. 31. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. 32. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. 33. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. 34. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. 35. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. 36. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Lukas 21:25-36

Het is vlak voor het einde van Jezus’ leven, als Hij nog onderwijs geeft in de tempel in Jeruzalem. Jezus’ woorden in zijn heftig, . Voor de gelovige Jood omdat de verwoesting van Gods heerlijke heiligdom en het trotse symbool van het geloof van het Joodse volk wordt voorspeld. En voor ons allemaal omdat Hij rampspoed, oorlog, honger en dergelijke voorspelt. En toch zijn er ook bemoedigende woorden; geen haar van uw hoofd zal verloren gaan! Daarna spreekt Jezus over de wederkomst, en Hij roept ons toe: ‘kijk dan om hoof en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is’. Waakt en bidt u mee?