Week 3 – God de Heilige Geest Ontdekken – 8 maart

Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander”

1 Korinthe 12: 6-7

Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 2. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. 3. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. 5. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. 6. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 8. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; 9. en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 10. en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. 11. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

1 korinthe 12: 1-11

De Geest openbaart Zich op verschillende manieren, zodat we elkaar tot hand en voet kunnen zijn. De ene gave is niet meer of minder dan de andere. Ze komen allemaal van dezelfde Geest. Hoe kunt u of jij de ander dienen, met de gaven die de Heilige Geest u geeft?