Week 2 – God de Zoon ontdekken – 27 februari

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Johannes 10:9

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. 2. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. 3. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. 5. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. 6. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende. 7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. 8. Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9. Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 11. Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. 14. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 15. zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 16. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. 17. Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. 18. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen. 19. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. 20. En velen van hen zeiden: Hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen, waarom luistert u naar Hem? 21. Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden van een bezetene; kan een demon soms ogen van blinden openen?

Johannes 10:1-21

Bent u persoonlijk al door De Deur gegaan?

Ik ben de Deur, één van de bekende ‘Ik ben’ teksten. In het voorgaande hoofdstuk wordt een blindgeborene genezen en vervolgens de tempel uitgezet omdat hij Jezus belijdt als zijn Heer. Er ging een deur hier op aarde voor hem dicht. Maar we mogen weten dat we door de Deur moeten gaan om Gods koninkrijk in te gaan. We weten dat de Deur open staat door het verzoende offer van Jezus. Zie jij alleen maar muren maar geen Deur waar je door heen kan. De Deur is er echt en hij staat open! Jezus zegt ik ben De Deur, niet één van de vele.