Kerkenraad & Diaconie

Terug naar de homepage

“Een door God gegeven taak”

De kerkenraad bestaat momenteel uit 12 personen: de predikant, zes ouderlingen en vijf diakenen.  Iedere ouderling heeft een eigen wijk onder zijn pastorale zorg. De wijkindeling en naam van de ouderling vindt u in de Ledengids.

De kerkenraad is geroepen om dienend leiding te geven aan de kerkelijke gemeente. Deze kerkenraad bestaat uit ambtsdragers die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de gemeente. 

In de kerkenraad zijn de taken verdeeld:
De predikant en ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de pastorale zorg. De diakenen zijn belast met  aspecten van delen, dienen en doen in navolging van Jezus.

Ds. Jan Breman

Ds. Jan Breman

Predikant

Ds. Jan Breman is sinds 2007 actief als fulltime predikant van onze gemeente, en woont samen met zijn vrouw Ali in Zwijndrecht. Het meest zichtbaar is hij als voorganger in de zondagse diensten, waar hij o.a. Gods Woord uitlegt en doorgeeft in de preken. Op doordeweekse dagen bestaat zijn werk uit het voorbereiden van deze diensten, het geven van catechisaties aan de jongeren, maar voor een groot deel ook uit het bezoeken van gemeenteleden. 

Email:
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

 

Kerkenraad

Kerkenraad

Ouderlingen

Het werk van de ouderlingen bestaat uit geestelijke en bestuurlijke taken. De ouderlingen bezoeken de gemeenteleden met enige regelmaat thuis om te vragen hoe het gaat en om met de leden over hun geloof te spreken. Ook kunnen de ouderlingen in geval van persoonlijke zorgen een eerste aanspreekpunt zijn namens de kerk.

Contact:
E: scriba@cgk-zwijndrecht.nl
T: 06-12796042

 

Ds. Jan Breman

Ds. Jan Breman

Predikant

Ds. Jan Breman is sinds 2007 actief als fulltime predikant van onze gemeente, en woont samen met zijn vrouw Ali in Zwijndrecht. Het meest zichtbaar is hij als voorganger in de zondagse diensten, waar hij o.a. Gods Woord uitlegt en doorgeeft in de preken. Op doordeweekse dagen bestaat zijn werk uit het voorbereiden van deze diensten, het geven van catechisaties aan de jongeren, maar voor een groot deel ook uit het bezoeken van gemeenteleden. 

Email:
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

 

Kerkenraad

Kerkenraad

Ouderlingen

Het werk van de ouderlingen bestaat uit bestuurlijke en geestelijke taken. De ouderlingen bezoeken de gemeenteleden met enige regelmaat thuis om te vragen hoe het gaat en om met de leden over hun geloof te spreken. Ook kunnen de ouderlingen in geval van persoonlijke zorgen een eerste aanspreekpunt zijn namens de kerk.

Contact:
E: scriba@cgk-zwijndrecht.nl
T: 078 612 9389

 

Diaconie

Al sinds het ontstaan van de kerk neemt de onderlinge zorg binnen de christelijke gemeente een belangrijke plaats in. Op vele plaatsen in Gods Woord worden we opgeroepen om naar elkaar om te zien, en om broeders en zusters die zorgen hebben te helpen en waar nodig ook praktisch te ondersteunen. Het zou tenslotte niet goed zijn wanneer de één tekort komt, terwijl de ander in overvloed leeft.

De diaconie heeft als doel om de onderlinge verbondenheid op de meest praktische manier zichtbaar te maken zowel binnen als buiten de kerk. De diaconie doet dat niet alleen door zelf taken uit te voeren, maar vooral ook door de leden van de kerk te stimuleren in het liefdevol naar elkaar omzien. 

Email:
diaconie@cgk-zwijndrecht.nl

Actief binnen de kerk

De Diaconie zorgt binnen de kerk vooral voor de “helpende handen”. Te denken valt o.a. aan praktische en financiële hulp aan gemeenteleden, de vervoersdienst naar de kerkdiensten,  en het samen met de zusters van Onderling Contact, organiseren van de kerstmiddag voor de oudere gemeenteleden.

Actief buiten de kerk

Regelmatig wordt tijdens de kerkdienst gecollecteerd voor de Diaconie. Een deel van het ingezamelde geld wordt gebruikt om diaconale projecten in binnen- en buitenland te ondersteunen. De collecten bij het Heilig Avondmaal worden met enige regelmaat bestemd voor noodhulp aan gebieden die zijn getroffen door natuurrampen of de gevolgen van oorlogen.

Daarnaast vindt ondersteuning van kinderen en families in vooral Afrika plaats via de Stichting Red een Kind.

Stichting

Red een Kind

Vanaf het begin wordt deze stichting gesteund door de diaconie met giften uit onze gemeente.
In 1978 ‘adopteerden’ we ons eerste sponsorkind uit India: Pugalanthi. Twee jaar later kwamen daar nog drie kinderen bij en door de jaren heen zijn er steeds meer kinderen bij gekomen. 

Lees meer..

Inmiddels steunen we ook zeven gezinnen in Afrika. Het mooie is dat wanneer er een paar sponsorgezinnen in een dorp zijn, het hele dorp daar baat bij heeft.
Door het corresponderen met de kinderen en gezinnen blijkt vaak dat wij met zo weinig geld zo veel goed kunnen doen voor een ander. Het verandert echt hun leven.
De kinderen in India hebben vrijwel allemaal een afgeronde opleiding wanneer ze het tehuis verlaten. De gezinnen in Afrika worden fi nancieel gesteund, maar ook echt begeleid.
Ze worden geholpen met het opzetten van allerlei projecten. Ze leren verstandig met het geld om te gaan en om als gemeenschap geld bij elkaar te leggen om verbeteringen voor het hele dorp te kunnen realiseren. Zo hebben  we als gemeente veel kinderen kunnen helpen naar een betere toekomst en dat stemt dankbaar. Dankbaar dat de kinderen zo een opleiding konden volgen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. We zijn in het bijzonder dankbaar dat de kinderen op school over de liefde van de Here Jezus mochten horen.

https://www.redeenkind.nl/