Menu
 
 
 
Predikant
 
ds. J. Breman

Telefoon:
E-mail:
Dominee J. Breman
078-6208423
predikant@cgk-zwijndrecht.nl

Meditaties
 
 
Jubileum
 
 
 

Commissie Kerklied

Het is iedere zondag weer goed om als gemeente met heel ons hart liederen te zingen voor onze God. Dat doen we met mooie psalmen in de oude en nieuwe berijming en sinds januari 2007 ook met liederen uit onze eigen bundel. Met dankbaarheid mogen we constateren dat met die bundel een verrijking van de zang in de erediensten is gerealiseerd. Dat geldt met name als we letten op de nieuwtestamentische liederen waarmee we het heilswerk van onze Here Jezus Christus zo heel direct mogen bezingen.
De liedbundel werd destijds, in opdracht van de kerkenraad, door de commissie kerklied samengesteld en uitgegeven. Op dit moment is een nieuwe, uitgebreidere editie van de bundel beschikbaar met daarin 222 liederen. 

De liedbundel ligt in de hal van de kerk en wordt iedere dienst gebruikt door zowel eigen gemeenteleden als door gasten. Een exemplaar kunt u eventueel aanvragen bij de scriba.

Bij de selectie van de liederen heeft de commissie gekeken naar de volgende criteria zoals die zijn opgenomen in artikel 69 van onze kerkorde. De liederen moeten:

  • Het heilshandelen van God zodanig vertolken dat zij met het geheel van Gods heilsopenbaring in overeenstemming zijn en van de Geest van de Schriften doordrenkt zijn;
  • Confessioneel verantwoord zijn (overeenstemmen met de belijdenis);
  • Liturgisch verantwoord;
  • Literair en muzikaal op niveau zijn.

Regelmatig verschijnen nieuwe liederen, bijvoorbeeld in de bundel Opwekking. Als commissie staan we open voor suggesties van gemeenteleden, zodat we bij een nieuwe editie van de liederenbundel daar ons voordeel mee kunnen doen. Wij horen graag van u en van jou! 
Ons verlangen is dat we met ons lied als gemeente in én buiten de erediensten onze God, die ons in Jezus zijn Zoon zo genadig is, mogen groot maken. 

Leden

Naam
A.L. Bovenberg
L.N. Dorst
M. van Hemert
M. van der Linden-Kleinjan
R.C. Speksnijder

 

Nieuws