CGK Kerkverband en samenwerkingen

Terug naar de homepageSamenwerkingen

Als gemeente staan we niet alleen. We maken onderdeel uit van de grote Kerk van Christus. Daarnaast behoort onze kerk tot het verband Christelijke Gereformeerde Kerken en werken we samen met enkele andere kerken in Zwijndrecht waaronder de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de hervormde wijkgemeente Oude Kerk.

Als gemeente behoren we tot het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. De naam ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’ zegt het al: wij zijn ‘christelijk’ en ‘gereformeerd’. Beide woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij ‘kerken’. Wij zijn christelijke kerken omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn gereformeerde kerken omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie).

De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het Woord van God. In de Bijbel laat God zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

CGK-kerken

Er zijn ongeveer 180 plaatselijke kerken aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het ledental ligt rond de 72.000.
In onze regio zijn er ook Christelijke Gereformeerde Kerken in Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en ’s-Gravendeel.

Korte geschiedenis van de CGK

In de 16e eeuw splitste een groot aantal christenen zich af van de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk. Dit noemen we de Reformatie. Deze mensen staan ook wel bekend onder de verzamelnaam ‘protestanten’. 

In de 19e eeuw kwam er in de grote Nederlandse volkskerk, de gereformeerde kerk, steeds meer invloed van stromingen die kritisch stonden tegenover de Bijbel. Ook de regering probeerde greep op de kerk te krijgen. Zo werd er een reglement opgelegd aan de kerk, die de afspraken die de kerken in 1618 hadden gemaakt, moest vervangen. Dit was het begin van de Nederlandse Hervormde Kerk, nog steeds de grootste protestantse kerk in Nederland.

Deze ontwikkelingen riepen veel protest op. Dit leidde ertoe dat een aantal kerken zich in 1834 afscheidde van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze beweging – de Afscheiding – begon in het Groningse Ulrum, onder leiding van de predikant Hendrik de Cock. Zij bestond uit allerlei groepjes kerken. Twee daarvan verenigden zich in 1869 en noemden zich voortaan Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland.

In 1947 veranderde de naam in Christelijke Gereformeerde Kerken, om daarmee uit te drukken dat het gaat om een verband van allerlei plaatselijke kerken en niet om één grote kerk.

CGK

Christelijke Gereformeerde Kerken

www.cgk.nl

SAMEN
WERKING

In Zwijndrecht zijn er nogal wat kerken en geloofsgemeenschappen. Je zou dat als ‘verdeeldheid’ kunnen zien. Maar mensen die Jezus willen volgen zoeken elkaar graag op. Door de diverse kerken in onze woonplaats wordt veel samengewerkt. Dat is mooi. Zo zijn rond Pasen en Kerst mensen uit verschillende kerken in de winkelcentra van Zwijndrecht te vinden. Daar gaan ze met de inwoners in gesprek om te vertellen over de God van de Bijbel. En over het geweldige, andere leven dat Hij wil geven door Jezus, Zijn Zoon.

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

Samen onderweg

Met name in het laatste kwart van de honderd jaar van het bestaan van onze kerkelijke gemeente hebben we samenwerking gezocht met andere kerken.
Zo zijn er veel en goede gesprekken geweest met de twee Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Zwijndrecht.
Niet alleen de kerkenraden, maar ook de gemeenteleden hebben daaraan meegedaan. Zo leerden we elkaar beter kennen en groeiden we steeds meer naar elkaar toe. Als mensen uit verschillende kerken wisten we ons steeds meer aan elkaar verbonden, al komen we ’s zondags in andere kerkgebouwen bij elkaar.

Vanaf 2010 trekken we heel nauw samen op.
Regelmatig hebben we samen kerkdiensten, in de Maranathakerk, in de Vaste Burchtkerk of in de Rehobothkerk.
Ook gebeurt het dat de predikanten een paar keer per jaar “ruilen van preekstoel”.
Jaarlijks is er een gezamenlijke bijeenkomst op een doordeweekse avond met een (bekende) spreker, ontmoeting en gesprek rond een geopende Bijbel. Dit gebeurt allemaal niet omdat het een hobby van ons is. Nee, daar zit de liefdevolle oproep van de Heer Jezus achter, die graag ziet dat zijn volgelingen elkaar opzoeken. In de Bijbel (Johannes 17 vers 21) zegt Hij: “…opdat zij allen één zullen zijn… en de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”

Gezamenlijke verklaring

Natuurlijk hebben we gezien en ervaren dat er verschillen zijn. We hebben nu eenmaal als Christelijke Gereformeerde en Gereformeerd (vrijgemaakte) gemeenten een andere historie. Dat weerhoudt ons er niet van om samen op te trekken. Want: niet hoe wij tegen elkaar aankijken is beslissend, maar wat God in ons midden wil doen als we het van Hem verwachten.

In maart 2007 hebben de drie kerkenraden een gezamenlijke verklaring opgesteld (zie hieronder).
Daarin is het uitgangspunt verwoord dat elk van de drie gemeenten binnen het eigen kerkverband zal blijven. Het is dus niet de bedoeling dat we in Zwijndrecht in één grote gemeente opgaan. Elk van ons heeft een eigen plek (en taak) in de eigen buurt. Het gaat erom dat we samen het evangelie zullen uitdragen in onze woonomgeving. Als kerk van Jezus Christus present én relevant zijn voor hen die de Heiland nog niet kennen. Binnen ‘kerken in Zwijndrecht’ (KiZ) en het Diaconaal Platform Zwijndrecht (DPZ) zetten we ons daarvoor in.

 

PKN-gemeente
Oude Kerk Zwijdrecht

Met de Hervormde Gemeente, wijk centrum (de Oude Kerk) is jaren geleden ook een mooie samenwerking ontstaan. Twee keer per jaar – op biddag en dankdag – wordt op de woensdagmiddag een samenkomst gehouden met vele kinderen uit Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Verder is er ook van tijd tot tijd ‘kanselruil’ tussen ds. Jan Breman en ds. Floor Maaijen van de Oude Kerk.
We zijn blij met al deze vormen van samenwerking. We hopen dat de mensen in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht er iets van merken…