In/uitgeplugd?!

Door: Ds. Jan Breman

Ds. Jan Breman is sinds 2007 actief als fulltime predikant van onze gemeente, en woont samen met zijn vrouw Ali in Zwijndrecht. Het meest zichtbaar is hij als voorganger in de zondagse diensten, waar hij o.a. Gods Woord uitlegt en doorgeeft in de preken. Op doordeweekse dagen bestaat zijn werk uit het voorbereiden van deze diensten, het geven van catechisaties aan de jongeren, maar voor een groot deel ook uit het bezoeken van gemeenteleden. 

22 oktober 2021

Oprecht bezorgd!

De op 10 oktober gehouden preek van ds. Paul Visser over Openbaring 13 deint nog na. Ik had het kunnen weten. Oprecht bezorgde medechristenen die me de link m.b.t. deze preek doorsturen. “Heb je deze al? Nou ja, beter dubbel dan helemaal niet.”

Daar zit vanuit liefde een bepaalde “drang” achter. “Mis vooral de boodschap van deze preek niet.” En daarachter ook wel een beetje: “Jan, jij bent anders toch nog wel van het duiden. Hoe kan het toch dat je nu m.b.t. corona en de overheidsmaatregelen rond de vaccinatie er zo intuint?” En zo ben ik helaas voor die bezorgde medechristen het zoveelste bewijs van de totale verblinding en misleiding waarmee satan in deze nadagen van de eindtijd massaal zand in onze ogen strooit.

Ik begrijp de zorg, maar vind het toch wat minder prettig om gaandeweg meer en meer beschouwd te worden als één van die (ver)blinde christenen, die kennelijk zo in het hier en nu van deze wereld ingeplugd zijn dat satans doen en laten niet meer wordt opgemerkt. En met al die gevoelens en overwegingen in het achterhoofd luister je dan toch maar weer.

Nu heb ik ds. Paul Visser heel erg hoog. Sterker nog, hij heeft mij in zijn boeken en toespraken vaak gemotiveerd en aangespoord om meer en meer met Jezus te wandelen in Gods Licht.

De recente preek over Openbaring 13, met een sterk profetische inslag, spreekt mij in eerste instantie dan ook aan. Dat machten en krachten zich breed en sterk maken om dankzij de digitalisering van onze wereld de mensheid gedwee tot de aanbidding van het beest te brengen, acht ik zeker niet onmogelijk. Dat dit voor een christen voortdurende en hartgrondige waakzaamheid vraagt en vergt is helemaal conform de boodschap van het boek Openbaring. Alleen, moet die waakzaamheid nu inhouden dat ik achter allerlei mondiale tendensen overal boze geesten zie? En moet ik mijn christenleven vervolgens wijden aan het bestrijden van al deze ontwikkelingen? Desnoods met verbaal geweld of nog erger, te vuur en te zwaard, omdat deze machten je anders nog al jouw vrijheid afnemen? Of betekent waakzaamheid in de Bijbel toch veel meer: dit alles onder ogen zien en inderdaad weet hebben van de listen van satan en juist daarom nog dichter en nog intenser het liefdesspoor van onze Meester en Verlosser Jezus Christus volgen.

“Ja, maar de duivel probeert onze wereld in te pakken en als je niet meedoet wordt je nog uitgeplugd!”

Nou ja, als satan ons uitplugt uit het systeem van deze wereld omdat we metterdaad wandelen in de liefde van Christus en omdat we werkelijk door het geloof van Jezus zijn, dan lijkt mij dat eerder een zegen dan een vloek. Daar ligt voor mij trouwens wel een concrete moeite in één van de duidingen die collega Visser in deze preek maakt. Ik citeer: “ en sommigen worden nu al uitgeplugd vanwege Covid 19.” Dat wordt dan verder niet ingevuld, maar de raderen draaien dan wel verder. Want wordt hier nu gezinspeeld op de QR-code? Een code die uitwijst of je gevaccineerd bent, of corona hebt gehad of voor deze specifieke gelegenheid getest bent. Maar betekenen enkele beperkende maatregelen bij het ontbreken van deze code dan dat je uitgeplugd wordt uit het (economische) systeem van deze wereld? Heeft het al dan niet gevaccineerd zijn dan toch met het merkteken van het beest in Openbaring 13 te maken? Is de QR-code soms dat merkteken? En zo kun je eindeloos doorgaan en telkens weer nieuwe ontwikkelingen invullen in de tekst van Openbaring 13.

M.i. moeten we als christen helemaal niet zo bezig zijn met dat zogenaamde uitgeplugd worden en daar telkens tegen ageren. Onze focus moet op het ingeplugd gericht zijn. Op het ingeplugd zijn door het geloof in Christus Jezus, ingeplugd in de liefde van God.

In ditzelfde boek Openbaring komen we een brief tegen van de Here Jezus, gericht aan de gemeente van Efeze. Juist in Efeze wisten de christenen als geen ander van de occulte werken van satan. Ze hebben daar midden in gezeten ( Handelingen 19:19), maar Jezus Christus heeft hen als de Almachtige Overwinnaar daaruit bevrijd. Maar reken maar dat de christenen in Efeze heel goed de machten en krachten van de boze wisten te onderkennen en te bestrijden. En daar is niks mis mee. Jezus prijst hen erom. En toch…de focus verschuift en komt op den duur verkeerd te liggen. De volheid van de liefde van Christus, de vreugde om de wandel in het licht dreigt als een nachtkaars uit te gaan. En juist deze slag mag niet verloren worden.  

“Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken.”

Ikzelf moet bekeerd worden en zijn tot de eerste werken die helemaal doordesemd zijn met de liefde van Christus! Alleen zo kan ik, ingeplugd in Jezus liefde, liefdevol reageren op andere christenen die mij van het hebben van een blinde vlek in de geestelijke wereld verdenken. Alleen zo kan en zal ik hen niet omgekeerd, uit innerlijke geraaktheid en boosheid, als kortzichtige christenen, die de weg van Gods middelen niet onderkennen, afschrijven, maar van harte liefhebben en voor hen bidden. 

Want wie buigt voor Jezus slaat niet terug, maar leert bidden. Bidt u/jij mee? ( Ik herhaal nog maar eens, dit gebed stond vorig jaar ook al in de oktober copij)

Vader help ons..
– om niet te vechten tegen vrijheidsberoving..maar om te bidden voor bevrijding.
– om niet te vechten tegen anderhalve meter afstand…maar om te omarmen met liefdevolle woorden en daden.
– om niet te vechten tegen het niet zingen in grote groepen..maar om dagelijks te zingen en U te aanbidden in onze huizen.
– om niet te vechten tegen onrecht…maar om ons in te zetten voor gerechtigheid.
– 0m niet te vechten tegen verdeeldheid..maar om onze hand uit te reiken naar eenheid.
– om niet te vechten dat ons koninkrijk mag komen…maar om uit te zien naar Uw Koninkrijk dat komt.
– om niet te vechten tegen verzoeking of beproeving…maar die te doorstaan en ons te verootmoedigen voor U.
Lieve God, help ons om niet vast te houden aan wat was…maar help ons dat we ons uit strekken naar wat komt.

0 reacties