Jeroen Alblas

Week 10 – Dienen in de eindtijd – 18 maart

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.1 Petrus 5:5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen...

Week 10 – Dienen in de eindtijd – 17 maart

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God...

Week 10 – Dienen in de eindtijd – 16 maart

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet...

Week 10 – Dienen in de eindtijd – 15 maart

Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Openb. 7:15 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen,...

Week 10 – Dienen in de eindtijd – 14 maart

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Mat. 24:12-13 En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de...

Week 9 – Dienen van je naaste buiten de kerk – 11 maart

De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Rom. 13:10 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9. Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult...

Week 9 – Dienen van je naaste buiten de kerk – 10 maart

En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.Marcus 12:31 En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is...

Week 9 – Dienen van je naaste buiten de kerk – 9 maart

Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.Galaten 6:10 Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van...

Week 9 – Dienen van je naaste buiten de kerk – 8 maart

Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.Joh. 13:35 Toen hij dan naar buiten gegaan was, zei Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. 32. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God Hem ook...

Week 9 – Dienen van je naaste buiten de kerk – 7 maart

Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen.1 Kor. 9:19 Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. 20. En ik ben voor de Joden...

Week 8 – Dienen van je naaste in de gemeente – 4 maart

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.1 Petrus 3:8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. 9. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met...

Week 8 – Dienen van je naaste in de gemeente – 3 maart

Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.Rom. 15:2 Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. 2. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot...

Week 8 – Dienen van je naaste in de gemeente – 2 maart

Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn,Mat. 20:26-27 Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Zij knielde voor Hem...

Week 8 – Dienen van je naaste in de gemeente – 1 maart

Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.Hand. 12:5 Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. 2. En hij doodde Jakobus, de broer van Johannes, met...

Week 8 – Dienen van je naaste in de gemeente – 28 februari

Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.1 Petrus 4:10 En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. 8 Maar heb voor alles vurige...

Week 7 – Dienen in de brieven – 25 februari

maar dien elkaar door de liefde.Galaten 5:13b Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw...

Week 7 – Dienen in de brieven – 24 februari

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Jac. 5:16 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek?...

Week 7 – Dienen in de brieven – 23 februari

Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.Titus 2:7-8...

Week 7 – Dienen in de brieven – 22 februari

Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen. ... want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het Evangelie van Christus, overeenkomstig uw belijdenis, en vanwege de gulle...

Week 7 – Dienen in de brieven – 21 februari

hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; ... Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.Rom. 12:7, 11 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de...

Week 6 – Dienen in de evangeliën – 18 februari

Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en...

Week 6 – Dienen in de evangeliën – 17 februari

Jezus dan zei: Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.Joh. 12:7-8 Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar...

Week 6 – Dienen in de evangeliën – 16 februari

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.Joh. 15:13 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik...

Week 6 – Dienen in de evangeliën – 15 februari

Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.Joh. 12:26 Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. 21 Die dan gingen naar Filippus,...

Week 6 – Dienen in de evangeliën – 14 februari

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.Mat. 5:16 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor...

Week 5 – Dienen in het leven van Jezus – 11 februari

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent...

Week 5 – Dienen in het leven van Jezus – 10 februari

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.Mat. 11:28-30 In die tijd...

Week 5 – Dienen in het leven van Jezus – 9 februari

Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.Johannes 13:14 Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden, 3 stond Jezus, Die wist dat de Vader...

Week 5 – Dienen in het leven van Jezus – 8 februari

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.Mar. 10:45 En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen naar Hem toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet...

Week 5 – Dienen in het leven van Jezus – 7 februari

Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden als Iemand Die...

Week 4 – Dienen in het licht van de profeten – 4 februari

Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. Hij gaf dat aan het volk en zij aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem.1 Kon. 19:21 De HEERE zei tegen hem: Ga heen, keer...

Week 4 – Dienen in het licht van de profeten – 3 februari

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.Jesaja 42:1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een...

Week 4 – Dienen in het licht van de profeten – 2 februari

Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jona: Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar de prediking die Ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Ninevé, overeenkomstig het woord van de HEERE.Jona 3:1-3a Het woord van de HEERE kwam...

Week 4 – Dienen in het licht van de profeten – 1 februari

U zegt: God dienen is nutteloos! Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van Hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de HEERE van de legermachten? Welnu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig: niet alleen worden zij die...

Week 4 – Dienen in het licht van de profeten – 31 januari

Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.Zefanja 3:9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij...

Week 3 – Dienen in de Psalmen – 28 januari

Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.Psalm 100:1b-2 De HEERE is goed Een lofpsalm. Juich voor de HEERE, heel de aarde; 2 dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang....

Week 3 – Dienen in de Psalmen – 27 januari

Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen Hem dienen.Psalm 72:11 Gebed voor Salomo Voor Salomo. O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. 2 Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid en...

Week 3 – Dienen in de Psalmen – 26 januari

De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren; allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.Psalm 34:23 Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, jod want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. 11 Jonge leeuwen lijden armoede en honger, kaph maar wie de...

Week 3 – Dienen in de Psalmen – 25 januari

Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan.Psalm 22:31-32 Gebed in aanvechting Een psalm van David, voor de...

Week 3 – Dienen in de Psalmen – 24 januari

Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven; zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam...

Week 2 – Dienende mensen in het Oude Testament – 21 januari

Josia deed alle gruwelen weg uit alle landen die van de Israëlieten waren, en verplichtte ieder die in Israël gevonden werd, te dienen, ja, de HEERE, hun God, te dienen.2 Kron. 34:33a De koning ging naar het huis van de HEERE, en iedere man uit Juda en de inwoners van...

Week 2 – Dienende mensen in het Oude Testament – 20 januari

Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert.Samuel 3:10 En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van de HEERE was schaars in die dagen; er kwam...

Week 2 – Dienende mensen in het Oude Testament – 19 januari

En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, 4vond Jozef genade in zijn ogen, en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn...

Week 2 – Dienende mensen in het Oude Testament – 18 januari

Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol; daarna zullen wij je ook de andere geven, voor het werk waarmee je mij nog eens zeven jaar dienen zult.Genesis 29:27 Toen zei Laban tegen Jakob: Omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken?...

Week 2 – Dienende mensen in het Oude Testament – 17 januari

En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt, en verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn.Genesis 6:21 En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te...

Week 1 – Oproep tot dienen in het Oude Testament – 14 januari

Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: Als u zich met uw hele hart tot de HEERE bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes, richt uw hart op de HEERE en dien Hem alleen. Dan zal Hij u uit de hand van de Filistijnen redden. 4 Daarop...

Week 1 – Oproep tot dienen in het Oude Testament – 13 januari

Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis...

Week 1 – Oproep tot dienen in het Oude Testament – 12 januari

En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel,Deut. 11:13 En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die...

Week 1 – Oproep tot dienen in het Oude Testament – 11 januari

U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,Exodus 20:5 Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik...

Week 1 – Oproep tot dienen in het Oude Testament – 10 januari

En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.Genesis 1:29 En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun...