Jeroen Alblas

Week 5 – De toekomst ontdekken – 24 maart

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. Openbaring 22:13 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2. In het midden van haar straat en aan...

Week 5 – De toekomst ontdekken – 23 maart

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 2 Petrus 3:13 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, 2. opdat u zich de woorden herinnert...

Week 5 – De toekomst ontdekken- 22 maart

En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Lukas 21:26 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder...

Week 5 – De toekomst ontdekken – 21 maart

Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Daniel 12:9 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een...

Week 5 – De toekomst ontdekken – 20 maart

Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Jesaja 11:9 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot...

Week 4 – Jezelf ontdekken – 17 maart

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Romeinen 8:37 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen...

Week 4 – Jezelf ontdekken – 16 maart

Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. 2 Korinthe 13:5 Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom. In de mond van twee of drie getuigen...

Week 4 – Jezelf ontdekken – 15 maart

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent 1 Johannes 3:1 Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden...

Week 4 – Jezelf ontdekken – 14 maart

Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Genesis 3:7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en...

Week 4 – Jezelf ontdekken – 13 maart

Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE. Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en daalde af in het schip om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het...

Week 3 – God de Heilige Geest Ontdekken – 10 maart

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Johannes 16:13 En nu ga Ik heen...

Week 3 – God de Heilige Geest Ontdekken – 9 maart

Hij nu Die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft 2 Korinthe 5:5 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar...

Week 3 – God de Heilige Geest Ontdekken – 8 maart

Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander" 1 Korinthe 12: 6-7 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u...

Week 3 – God de Heilige Geest Ontdekken – 7 maart

Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Numeri 12:3 Exodus 2:11 In die dagen, toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag, die een...

Week 3 – God de Heilige Geest Ontdekken – 6 maart

Toen daalde de HEERE neer in de wolk en sprak tot hem [Mozes], en Hij zonderde een deel af van de Geest Die op hem was, en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten. En het gebeurde, toen de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer.”...

Week 2 – God de Zoon ontdekken – 3 maart

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.. Hebreeën 4: 15 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus,...

Week 2 – God de Zoon ontdekken – 2 maart

En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen. Mattheus 14:23 En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl...

Week 2 – God de Zoon ontdekken – 1 maart

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. Johannes 1:12 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2. Dit was in het begin bij God. 3. Alle dingen...

Week 2 – God de Zoon ontdekken – 28 februari

Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was; die dwongen zij om Zijn kruis te dragen. Mattheüs 27:32 Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om Hem...

Week 2 – God de Zoon ontdekken – 27 februari

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Johannes 10:9 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief...

Week 1 – God de Vader ontdekken – 24 februari

Heere, U bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. Psalm 90: 1-2 Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op...

Week 1 – God de Vader ontdekken – 23 februari

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. 1 Joh. 3: 1 Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet...

Week 1 – God de Vader ontdekken – 22 februari

De Heere troont boven de watervloed, ja, de Heere troont als Koning voor eeuwig. Psalm 29: 10 01. Geef de HEERE, machtige heersers,geef de HEERE eer en macht. Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,buig u voor de HEERE neer in Zijn heerlijke heiligdom. De stem van de...

Week 1 – God de Vader ontdekken – 21 februari

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91: 1 01. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn...

Week 1 – God de Vader ontdekken – 20 februari

Hoe groot zijn Uw werken, Heere. U hebt alles met wijsheid gemaakt, De aarde is vol van Uw rijkdommen.Psalm 104: 24 05. Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad...

Week 7 – Dienen in de brieven – 21 februari

hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; ... Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.Rom. 12:7, 11 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de...

Week 6 – Dienen in de evangeliën – 18 februari

Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en...

Week 6 – Dienen in de evangeliën – 17 februari

Jezus dan zei: Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.Joh. 12:7-8 Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar...

Week 6 – Dienen in de evangeliën – 16 februari

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.Joh. 15:13 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik...

Week 6 – Dienen in de evangeliën – 15 februari

Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.Joh. 12:26 Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. 21 Die dan gingen naar Filippus,...

Week 6 – Dienen in de evangeliën – 14 februari

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.Mat. 5:16 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor...

Week 5 – Dienen in het leven van Jezus – 11 februari

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent...

Week 5 – Dienen in het leven van Jezus – 10 februari

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.Mat. 11:28-30 In die tijd...

Week 5 – Dienen in het leven van Jezus – 9 februari

Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.Johannes 13:14 Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden, 3 stond Jezus, Die wist dat de Vader...

Week 5 – Dienen in het leven van Jezus – 8 februari

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.Mar. 10:45 En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen naar Hem toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet...

Week 5 – Dienen in het leven van Jezus – 7 februari

Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik echter ben in uw midden als Iemand Die...

Week 4 – Dienen in het licht van de profeten – 4 februari

Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. Hij gaf dat aan het volk en zij aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem.1 Kon. 19:21 De HEERE zei tegen hem: Ga heen, keer...

Week 4 – Dienen in het licht van de profeten – 3 februari

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.Jesaja 42:1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een...

Week 4 – Dienen in het licht van de profeten – 2 februari

Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jona: Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar de prediking die Ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Ninevé, overeenkomstig het woord van de HEERE.Jona 3:1-3a Het woord van de HEERE kwam...

Week 4 – Dienen in het licht van de profeten – 1 februari

U zegt: God dienen is nutteloos! Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van Hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de HEERE van de legermachten? Welnu, wij prijzen de hoogmoedigen gelukkig: niet alleen worden zij die...

Week 4 – Dienen in het licht van de profeten – 31 januari

Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.Zefanja 3:9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij...

Week 3 – Dienen in de Psalmen – 28 januari

Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.Psalm 100:1b-2 De HEERE is goed Een lofpsalm. Juich voor de HEERE, heel de aarde; 2 dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang....

Week 3 – Dienen in de Psalmen – 27 januari

Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen Hem dienen.Psalm 72:11 Gebed voor Salomo Voor Salomo. O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. 2 Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid en...

Week 3 – Dienen in de Psalmen – 26 januari

De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren; allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.Psalm 34:23 Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, jod want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. 11 Jonge leeuwen lijden armoede en honger, kaph maar wie de...

Week 3 – Dienen in de Psalmen – 25 januari

Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan.Psalm 22:31-32 Gebed in aanvechting Een psalm van David, voor de...

Week 3 – Dienen in de Psalmen – 24 januari

Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven; zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam...

Week 2 – Dienende mensen in het Oude Testament – 21 januari

Josia deed alle gruwelen weg uit alle landen die van de Israëlieten waren, en verplichtte ieder die in Israël gevonden werd, te dienen, ja, de HEERE, hun God, te dienen.2 Kron. 34:33a De koning ging naar het huis van de HEERE, en iedere man uit Juda en de inwoners van...

Week 2 – Dienende mensen in het Oude Testament – 20 januari

Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert.Samuel 3:10 En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van de HEERE was schaars in die dagen; er kwam...

Week 2 – Dienende mensen in het Oude Testament – 19 januari

En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, 4vond Jozef genade in zijn ogen, en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn...

Week 2 – Dienende mensen in het Oude Testament – 18 januari

Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol; daarna zullen wij je ook de andere geven, voor het werk waarmee je mij nog eens zeven jaar dienen zult.Genesis 29:27 Toen zei Laban tegen Jakob: Omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken?...

Week 2 – Dienende mensen in het Oude Testament – 17 januari

En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt, en verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn.Genesis 6:21 En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te...

Week 1 – Oproep tot dienen in het Oude Testament – 14 januari

Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: Als u zich met uw hele hart tot de HEERE bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes, richt uw hart op de HEERE en dien Hem alleen. Dan zal Hij u uit de hand van de Filistijnen redden. 4 Daarop...

Week 1 – Oproep tot dienen in het Oude Testament – 13 januari

Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis...

Week 1 – Oproep tot dienen in het Oude Testament – 12 januari

En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel,Deut. 11:13 En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die...

Week 1 – Oproep tot dienen in het Oude Testament – 11 januari

U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,Exodus 20:5 Toen sprak God al deze woorden: 2 Ik...

Week 1 – Oproep tot dienen in het Oude Testament – 10 januari

En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.Genesis 1:29 En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun...