ANBI verklaring

Algemene gegevens

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zwijndrecht

RSIN/Fiscaal nummer: 0025.52.176

Website: www.cgk-zwijndrecht.nl

E-mail: scriba@cgk-zwijndrecht.nl

Telefoon: 078-6129389

Correspondentieadres: Postbus 456, 3330 AL Zwijndrecht

Bezoekadres: Dr. Plesmanstraat 20, 3331 KH Zwijndrecht

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.
De (verkorte) visie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwijndrecht luidt: “Levend vanuit Gods genade en verwonderd over Zijn vergevende liefde voor zondige mensen, strekken wij ons, aangespoord door de Heilige Geest, uit naar onze redder en Heer: Jezus Christus. Samen richten we ons op het dienen van Hem, van elkaar en van de mensen om ons heen”. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en  tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://cgk.nl/project/de-kerkorde/. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 tot 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De commissie van administratie en beheer is verantwoordelijk voor het  beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt de kerkenraad  verantwoording af aan de leden van de gemeente.

Doelstelling/visie

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst  van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: http://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.). Advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten vindt u hier: http://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten.
D
e beloning van de kosteres in loondienst is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van administratie en beheer, commissie gemeenteopbouw etc. De belangrijkste gegevens daarvan vindt u op de website van onze plaatselijke gemeente.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De overige kolommen geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in de aangegeven verslagjaren. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Resultaatoverzicht 2021 Begroting 2021 Realisatie 2021 Realisatie 2020
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 500 421 346
Bijdragen gemeenteleden 171.700 183.046 195.910
Overige bijdragen 0 0 0
Totaal baten 172.200 183.467 196.256
Lasten
Bestedingen pastoraat 75.950 74.643 71.750
Bestedingen kerkdiensten, jeugd- en gemeentewerk 9.289 7.518 5.872
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 37.000 43.747 38.784
Lasten kerkelijke gebouwen 41.350 37.702 54.549
Lasten inventarissen 700 513 5.071
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 2.200 2.202 1.821
Totaal lasten 166.489 166.326 177.846
Resultaat 5.711 17.141 18.410

Intern toezicht

Op de vermelde gegevens is intern toezicht toegepast. De regionale kerkvergadering (classis Dordrecht) oefent via periodieke kerkvisitatie  expliciet toezicht uit op de nakoming van de ANBI-voorwaarden.

Verklaring toezicht

Wij verklaren dat de getoonde financiële overzichten naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 05-02-2020
Kascontrole kerk uitgevoerd op : 01-02-2022
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 12-02-2022

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en  verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.